image banner
Quyết định giao nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp hồ Văn Minh
 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

SỞ XÂY DỰNG


Số: 216/SXD-QLHTKTĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hải Phòng, ngày 30 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng

công trình Cải tạo nâng cấp hồ Văn Minh

tại phường Hàng Kênh, quận Lê Chân

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 cảu Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/05/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp và Thông tư số 09/2009/TT-BXD ngày 21/05/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định 88/2007/NĐ-CP ngày 28/05/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/09/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2457/QĐ-UBND ngày 07/12/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Cải tạo, nâng cấp Hồ Văn Minh;

Xét đề nghị của ông Chánh văn phòng Sở xây dựng Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Công ty Thoát nước (trực thuộc Sở Xây dựng Hải Phòng) quản lý đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp hồ Văn Minh tại phường Hàng Kênh, quận Lê Chân được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tịa Quyết định số 2457/QĐ-UBND ngày 07/12/2009, gồm các nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, xin cấp giấy phép xây dựng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng, phối hợp vởi Ủy ban nhân dân quận Lê Chân trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình;

2. Lập hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo luật đấu thầu và các quy định hiện hành khác theo quy định của pháp luật;

3. Đàm phán, ký kết hợp đồng với các nhà thầu;

4. Thực hiện nhiệm vụ giám sát các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng công trình theo hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật;

5. Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo hợp đồng ký kết;

6. Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng;

7. Nghiệm thu, bàn giao công trình;

8. Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư, quyết toán công trình khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

Điều 2. Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị có nhiệm vụ tham mưu cho Sở bàn giao công việc đang thực hiện và hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật cải tạo nâng cấp hồ Văn Minh tại phường Hàng Kênh, quận Lê Chân cho Công ty Thoát nước Hải Phòng để triển khai thực hiện.

Điều 3. Các ông (bà): phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, Chánh văn phòng Sở, Giám đốc Công ty Thoát nước Hải Phòng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBND TP (để b/c);

- Các Sở: KH&ĐT, TC;

- UBND quận Lê Chân;

- Như Điều 3;

- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hòa Bình

TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0