image banner
Quyết định thành lập Tổ công tác kiểm kê, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng công viên trên diện tích đất hồ Văn Minh do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư
 

UỶ BAN NHÂN DÂN

QUẬN LÊ CHÂN


Số: 462 /QĐ- UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Quận Lê Chân, ngày 04 tháng 4 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ công tác kiểm kê, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng công viên trên diện tích đất hồ Văn Minh do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LÊ CHÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Luật đất đai năm 2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về việc thi hành Luật đất đai; số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 về quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

Căn cứ các Quyết định của thành phố Hải Phòng: số 130/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2010 về Ban hành quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa ban thành phố Hải Phòng; số 1263/2010/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng; số 1609/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2010 Ban hành quy định về trình tự, thu hồi đất ; giao đất; cho thuê đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và sản khác gắn liền với đất và một số thủ tục hành chính khác trong quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Thông báo số 63/TB-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công viên trên diện tích đất hồ Văn Minh do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư;

Căn cứ Công văn số 216/SXD-QLHTKTĐT ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Sở Xây dựng về việc giao nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp hồ Văn Minh tại phường Hàng Kênh, quận Lê Chân;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác kiểm kê, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án đầu tư xây dựng Công viên trên diện tích đất hồ Văn Minh gồm các ông (bà) có tên sau:

1- Tổ trưởng – Ông Trần Thanh Phong – Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Kênh.

2- Tổ phó – Ông Nguyễn Văn Minh – Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất.

3- Các Tổ viên:

-Ông Bùi Ngọc Kết

-Cán bộ ban quản lý dự án

-Ông Trần Đức Thành

-Cán bộ ban quản lý dự án

-Bà Phạm Thị Khuyên

-Cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất

-Ông Nguyễn Hà An

-Cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất

-Ông Dương Thanh Tùng

-Cán bộ phòng Tài Nguyên và Môi trường

-Ông Phạm Thành Trung

-Cán bộ phòng Quản lý đô thị

-Ông Phạm Duy Bắc

-Cán bộ phòng Tạ chính – Kế hoạch

-Ông Vũ Nhân Luật

-Cán bộ địa chính UBND phường Hàng Kênh

-Ông Bùi Hồng Phong

-Cảnh sát khu vực

-Ông Hoàng Hà

-Tổ trưởng tổ nhân dân số 14

-Ông Đỗ Văn Chiểu

-Tổ trưởng tổ nhân dân số 17

Điều 2. Tổ công tác kiểm kê, bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm căn cứ chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước tiến hành thực hiện kiểm kê tài sản, đất đai, vật kiến trúc, hoa màu trên đất; xác định diện tích và nguồn đất sử dụng đất, lập phương án đền bù theo quy định hiện hành trình Ủy ban nhân dân Quận phê duyệt.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận, Trưởng các phong ban, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hàng Kênh và các ông (bà) có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TTQU, UBND quân;

- Như điều 3;

- Lưu: VT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Quang Hải

TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0